Wallpaper Metamorphic 首页 > 产品展示 > Anthology

Wallpaper Metamorphic

所属类别:Anthology 点击次数:799次 发布时间:2019-04-28


Anthology

Wallpaper  Metamorphic 112052正如你看到的,以地下层岩石被挤压现象为代表
这引人注目的设计旨在记录大自然随着时代的变迁进行的演变过程

                                               共有4种配色可选择:雪花石膏  石灰岩  浮岩石  混凝土上一个: Wallpaper Anthropic
下一个: Wallpaper Metamorphic